Status : ongoing 
Location : seoul 
Company Information : 국내대기업 
Job Description : -. 비주거(상권.오피스.호텔)indicator발굴 체계화
-. 시장지표분석및 지속적인 현황관리
-. 비주거 주간,월간시장 동향분석
-. Net-work 구축및 관리 
Job Requirements : -. 일반건축시장 서비스 컨설팅 경력자
-. SAS,SPSS 통계학 프로그램 사용자
-. 관련학과(도시계획학,통계학,일반건축)전공자
-. 40대전후 (성별불문) 

Direct : 02-597-3625 

 E-mail: jakie@humantree.net