Status : ongoing 
Location : seoul 
Company Information : 국내중견기업 [제조사] 
Job Description : 1) 회계실무 3~8년내외
2) 세무조정및 법인결산 2회이상 경험자
3) 회계업무를 총괄할수 있는 재무지식
4) SAP 유경험자 
Job Requirements : 1) 관련학과 전공자 선호
2) 영어회화 중급
3) 제조기업 근무자 우대
4) 관련 자격증 소지자 및 응시경험자 우대
5) [대리 1명] [과장 1명] 채용예정 

Direct : 02.597.3625

E-mail : jakie@humantree.net